Teisinė informacija


Kalvarijos socialinių paslaugų centras savo veikloje vadovaujasi Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimais, Kalvarijos savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikos teisės aktais:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 10 įsakymas Nr. A1-474 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo";

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-67 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo";

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr.978 "Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-1026 "Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose  reikalavimų aprašo patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-558/A1-183 "Dėl slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

Kalvarijos savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T-175 "Dėl integralios pagalbos paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo";

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. A1-207 "Dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis metodinių rekomendacijų patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr.A1-72 "Dėl reikalavimų nestacionarioms socialinių paslaugų įstaigoms patvirtinimo".

Puslapis "Teisinė informacija" atnaujintas 2020-03-17