Nuostatai


                                                                                                                                               

 

KALVARIJOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

I. Kalvarijos socialinių paslaugų centras (toliau - Įstaiga) yra socialinių paslaugų įstaiga.

2.  Įstaigos teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

3.  Įstaigos savininkas - Kalvarijos savivaldybė.

4.  Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Kalvarijos savivaldybės

taryba.

5. Kalvarijos savivaldybės taryba:
5.1. tvirtina Įstaigos nuostatus;

5.2. priima sprendimą dėl Įstaigos buveinės pakeitimo;

5.3. priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo;
5.4. priima sprendimą dėl Įstaigos filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

5.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos
įgaliojimus;

5.6. sprendžia kitus įstatymuose ir Įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus
klausimus.

6. Įstaiga yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su įstaigos pavadinimu, tikslinio lėšų
panaudojimo sąskaitas banke, blanką ir simbolika.

7. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Kalvarijos savivaldybės
tarybos sprendimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

8.  Įstaiga yra paramos gavėja.

9.Jei veiklai, numatytai Įstaigos nuostatuose, reikalinga licencija (leidimas), tokią licenciją
(leidimą) Įstaiga privalo turėti.

10. Įstaigos buveinės adresas -. Ugniagesių g. 1, Kalvarija, Kalvarijos sen., Kaivarijos sav.

II. VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

11. Įstaigos veiklos pobūdis - socialinių paslaugų teikimas.

12. Įstaigos tikslas - sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir
galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su
visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirti. Užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą
Kalvarijos savivaldybės gyventojams įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų
įstatymą.

13. Įstaigos funkcijos - teikti:

13.1. integralios pagalbos paslaugas (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose,
13.2. bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.

14. Įstaigos veiklos rūšys (kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

14.1. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais
asmenimis veikla (88.10);

 

14.2. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

(88.99);

14.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);

14.4. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);
14.5. kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);

14.6. fizinės gerovės užtikrinimo veikla (96.04);

14.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (49.39).

III. ĮSTAIGOS VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA

15. Įstaigai vadovauja direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Kalvarijos
savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Įstaigos direktorius:

16.1. priima ir atleidžia Įstaigos darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka, pasirašo darbo
sutartis, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;

16.2. organizuoja Įstaigos darbą ir atsako užjos ūkinę ir finansinę veiklą;

16.3. tvirtina darbo tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, darbo
normas, darbo funkcijų pasiskirstymą;

16.4. nustato darbuotojų pareigines algas, priedus teisės aktų nustatyta tvarka, neviršydamas
nustatyto metinio darbo užmokesčio fondo;

16.5. remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybės teisės aktais, leidžia įsakymus Įstaigos darbo
organizavimo klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

16.6. pagal savo kompetenciją atstovauja Įstaigai visose institucijose, asociacijose, pasirašo
Įstaigos vardu sutartis;

16.7. sudaro darbuotojams tinkamas darbo sąlygas ir galimybes kelti kvalifikaciją;

16.8. atsako už biudžetinių ir nebiudžetinių Įstaigos lėšų, materialinės bazės tikslingą ir
racionalų naudojimą;

16.9. užtikrina Įstaigos veiklos vykdymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais,
Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybės ir kitais teisės
aktais;

16.10. atsako už Įstaigai pavestų uždavinių įgyvendinimą, veiklos strategiją, šių nuostatų
laikymąsi.

IV. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

17. Įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka vykdo finansinę ir ūkinę veiklą.

18.Įstaiga finansuojama iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių
biudžetams, Kalvarijos savivaldybės biudžeto, gaunamų už suteiktas paslaugas lėšų, juridinių ir
fizinių asmenų savanoriškų įnašų, paramos, gautos Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
įstatymo nustatyta tvarka.

19. Įstaigos lėšos naudojamos šiuose nuostatuose numatytai veiklai pagal sudarytas išlaidų
sąmatas, teisės aktų nedraudžiamai veiklai.

20. Įstaiga buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.

V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

21. Įstaigos darbuotojus į darbą priima ir iš jo atleidžia Įstaigos direktorius Lietuvos
Respublikos darbo kodekso ir su juo susijusių teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Įstaigos direktoriaus tarnybinį atlyginimą, priedą prie tamybinio atlyginimo bei
skatinimo sąlygas nustato Kalvarijos savivaldybės meras.

 

23. Įstaigos darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato
Įstaigos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

24. Socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai kelia kvalifikaciją ir atestuojami teisės aktų
nustatyta tvarka.

VI. FINANSINĖS IR ŪKINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

25. Įstaigos veiklą kontroliuoja valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos įstatymų
nustatyta tvarka.

26. Įstaigos finansinę ir ūkinę veiklą tikrina Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyba ir Centralizuota vidaus audito tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka.

27.  Įstaigos buhalterinė apskaita vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.

28.  Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

VII. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

29. Vieši Įstaigos pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka, skelbiami Kalvarijos savivaldybės
interneto svetainėje www.kalvarija.ltir Įstaigos interneto svetainėje.

VIII. NUOSTATŲ KEITIMO TV ARKA

30. Nuostatų pakeitimus gali inicijuoti savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija
ar Įstaigos direktorius, teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Nuostatų pakeitimai įsigalioja nuo pakeistų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų
registre įstatymų nustatyta tvarka.

IX. ĮSTAIGOS PERTVARKYMAS, REORGANIZA VIMAS IR LIKVIDAVIMAS

32. Įstaiga pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama savininko teises ir pareigas
įgyvendinančios institucijos sprendimu.

33. Įstaiga pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.

Puslapis "Nuostatai" atnaujintas 2020-03-17