Naujienos

2017-08-03 02:07:32

Kalvarijos socialinių paslaugų centras skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio(-ės) pareigoms užimti

Kalvarijos socialinių paslaugų centras (Kalvarijos savivaldybės biudžetinė įstaiga, buveinės adresas - Ugniagesių g. 1, Kalvarija, įstaigos kodas 304195853) skelbia konkursą Kalvarijos socialinių paslaugų centro vyriausiojo buhalterio (-ės) pareigoms užimti.

 I. DARBO POBŪDIS

Vyriausiasis buhalteris organizuoja įstaigos buhalterinę apskaitą, rengia įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrina finansinių - ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

1.Turėti aukštąjį universitetinį  socialinių mokslų studijų krypčių grupės vadybos ar apskaitos studijų krypčių išsilavinimą.

2.Turėti ne mažesnę kaip 2 metų vyriausiojo buhalterio darbo patirtį.

3. Mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos programa "Labbis" pagal VSAFAS reikalavimus ir finansinių ataskaitų duomenų pateikimo informacine sistema VSAKIS.

4.Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. Mokėti dirbti kompiuteriu: Microsoft Office (Word, Exel, Power Point) programomis.

5.Išmanyti buhalterinės apskaitos įstatymus, finansų valdymo principus, tvarkas ir procedūras, gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, žinoti aukštesniųjų finansinių, kontrolės bei audito įstaigų nutarimus, kitus metodinius  ir normatyvinius aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir ataskaitų organizavimo klausimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sandarą ir buhalterinę apskaitą.

III. FUNKCIJOS

1.Užtikrina finansinių - ūkinių operacijų teisėtumą, teisingą valstybės, savivaldybės ir kitų lėšų naudojimą, tinkamą dokumentų įforminimą, kontroliuoja finansinių operacijų vedimo teisėtumą.

2.Užtikrina teisingą ir savalaikę įstaigai patvirtinto biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą.

3.Užtikrina teisingą darbo apmokėjimui skirtų lėšų naudojimą, racionalų įstaigos buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą, mokesčių ir kitų išmokų mokėjimą laiku, ataskaitų bei deklaracijų teikimą nustatytais terminais.

4.Sudaro sąmatas ir kontroliuoja išlaidų vykdymą.

5.Užkerta kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudijimui.

6.Tvarko buhalterinę apaskaitą pagal Letuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus tesės aktus.

7.Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais.

8.Rengia įstaigos finansinę atskaitomybę ir teikia savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojui jų nustatyta tvarka ir terminais.

9.Užtikrina informacijos saugumą ir konfidencialumą.

10 .Vykdo ir įgyvendina Kalvarijos socialinių paslaugų centro direktoriaus nurodymus ir pavedimus.

IV. DOKUMENTAI, KURIE PRIVALO BŪTI PATEIKTI

1.Prašymas dalyvauti konkurse.

2.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas .

3.Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

4.Gyvenimo aprašymas (CV) - nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą.

5.Užpildyta pretendento anketa (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose, viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedas, patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.496).

V.PRETENDENTŲ ATRANKA

1. Atrankos būdas - pokalbis (testas žodžiu).

 Dokumentų pateikimo būdas : el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį ; http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html)

Adresas :  Ugniagesių g. 1, Kalvarija

 tel. 8 343 29605, 8 639 46740

el.paštas : e.raskauskiene@kalvarijaspc.lt